Kreta, Agia Sofia, parking

Kreta, parking przy jaskini Agia Sofia